SkAS - Slovenská akustická spoločnosť

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

 


Slovenská akustická spoločnosť bola založená  30. 11. 2012, na základe dohody viacerých odborníkov zaoberajúcich sa problematikou merania, znižovania a hodnotenia zvuku a vibrácií .
Ustanovujúce valné zhromaždenie schválilo stanovy Spoločnosti a zvolilo orgány Spoločnosti.


Hlavným poslaním
Spoločnosti je:
- rozširovať poznatky získané v oblasti výskumu, vývoja a praxe a získavať vedeckých a  odborných pracovníkov k aktívnej spolupráci pre rozvoj a popularizáciu odborov akustika a vibrácie na Slovensku,

- organizovať národné a medzinárodné konferencie, semináre, vedecké sympóziá, prednášky, diskusie a iné odborné akcie,

- spolupracovať s domácimi a zahraničnými subjektami  v odboroch akustika a vibrácie,

- p
rispievať k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov so zvláštnym zreteľom na mladých pracovníkov, vydávať odborné publikácie a materiály, aktívne podporovať vzdelávanie a odbornú spôsobilosť v odboroch akustika a vibrácie,
- svojim členom poskytovať pomoc pri vedeckej a odbornej práci;
podporovať a iniciovať vedecké a výskumné aktivity členov Spoločnosti,
- vyvíjať legislatívnu, konzultačnú, znaleckú a normalizačnú činnosť;
spolupracovať s orgánmi zodpovednými za tieto činnosti.

Rada Slovenskej akustickej spoločnosti pozýva všetkých svojich členov na

Valné zhromaždenie SkAS,

ktoré sa uskutoční dňa

5.6.2018 o 16:00 hodine
v 1. deň konferencie Akustika a vibrácie 2018

v Kočovciach
v Uč
ebno-rekreačnom zariadení SvF STU, Kočovce 1, 916 31 Kočovce

Registrácia od 16:00 - 16:15 hod.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky