Odkazy - SkAS - Slovenská akustická spoločnosť

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Odkazy

The International Institute of Acoustics and Vibration (IIAV)
Cieľom Medzinárodnej spoločnosti akustiky a vibrácií (IIAV) je presadzovať vedu akustiky a vibrácií vytvorením medzinárodnej vedeckej spoločnosti, ktorá reaguje na potreby vedcov a inžinierov vo všetkých krajinách, ktorých hlavným záujmom sú oblasti akustiky a vibrácií. Spoločnosť spolupracuje s vedeckými spoločnosťami vo všetkých krajinách, ako aj s inými medzinárodnými organizáciami s cieľom zvýšovania výmeny informácií, podporovania seminárov, workshopov, kongresov a publikovania časopisov, bulletínov a ďalšiích publikácii.

European Acoustics Association (EAA)
Európska Akustická Asociácia (EAA) je nezisková organizácia založená v roku 1992, jej členmi sú akustické spoločnosti prevažne z európskych krajín, ktoré majú záujem podporovať rozvoj a pokrok akustiky vo svojich rôznych aspektoch, ich technológiách a aplikáciách. V EAA je organizovaných 32 akustických spoločností a viac ako 9000 individuálnych členov po celej Európe.

The International Institute of Noise Control Engineering (I-INCE)
B
ol založený v roku 1974. Je to celosvetové združenie organizácií zaoberajúcich sa hlukom a vibráciami.

International Commission for Acoustics (ICA)
Účelom ICA je podporovať medzinárodný rozvoj a spoluprácu vo všetkých oblastiach akustiky, vrátane výskumu, vývoja, vzdelávania a štandardizácie.

Česká akustická společnost (ČsAS)
C
ieľom tejto spoločnosti je združovat odborníkov, ktorí pracujú v odbore akustika a prispievať k zvyšovániu poznatkov z akustiky a k jej praktickému využitiu.

Fyzikálne faktory prostredia

Časopis Fyzikálne faktory prostredia je vydávaný 2x ročne. Základným cieľom časopisu je poukázať na metódy objektivizácie fyzikálnych faktorov prostredia, definovať ich negatívny vplyv na človeka, navrhnúť primerané, účinné a ekonomicky efektívne opatrenia a následne vyhodnotiť environmentálnu kvalitu týchto opatrení. V časopise jedaný priestor širokému spektru odborníkov z praxe, úradov verejného zdravotníctva, ale i z univerzít, ako aj mladým inžinierskym pracovníkom a doktorandom, ktorí majú možnosť prezentovať široký rozsah svojich prác a projektov, ktoré Vás určite zaujmú.

Acoustics in Practice
European journal of current topics in applied acoustics. Časopis ktorý vydáva Európska akustická asociácia EAA.

Akustické listy
Recenzovaný neimpaktovaný časopis, ktorý vydáva Česká akustická společnost.

Akustika
Časopis Akustika je odborným recenzovaným časopisom o akustick a vibraciach. V roku 2012 bol časopis Akustika zaradený do mezinárodnej databázy SCOPUS.
Časopis Akustika
je vydávaný 2x ročne, a to vždy v marci a septembri príslušného roku. Články v časopise vychádzajú česky alebo slovensky a anglicky. V časopise publikujú autori, ako z Českej republiky, tak aj zo zahraničia, prom včšina článkov zahraničných autorov je publikovaná iba v anglickaj verzii.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky