- SkAS - Slovenská akustická spoločnosť

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

prof. Ing. Jozef Zajac, DrSc.

Po úspešnom ukončení gymnázia začal študovať na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva SVŠT v Bratislave. Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1960. Následne nastúpil do podniku - Projekty Bratislava, neskôr po jeho zlúčení, pokračoval v práci v Kovoprojekte Bratislava až do roku 1979. V počiatkoch pracoval ako projektant statiky, neskôr ako projektant architektúry. Od roku 1972 bol vedúcim ateliéru. Vyprojektoval viaceré strojárske fabriky. Zo špeciálnych projektov možno spomenúť Skúšobňu motorov v TEES Martin, bezdozvukovú komoru  v Elektrotechnických závodoch v Bratislave. V roku 1970 obhájil dizertačnú prácu a bol menovaný za kandidáta vied. Po príchode na Stavebnú fakultu v roku 1979 bol vymenovaný za docenta vo vednom odbore Teόria a konštrukcie pozemných stavieb. Svoj čas venoval okrem výučby aj budovaniu novovznikajúcich akustických laboratόrií v priestoroch Stavebnej fakulty. Vyprojektoval a spracoval projektovú dokumentáciu na laboratόrne haly v Trnávke a vykonávací projekt na akustické  komory v uvedených priestoroch. Realizoval viac ako 2000 experimentálnych meraní,  ktoré vyústili do jeho doktorskej práce, ktorú obhájil v roku  1990. Na základe dlhoročnej úspešnej, hlavne pedagogickej činnosti, bol v roku 1996 vymenovaný za profesora. Svoje poznatky získané v praxi uplatnil vo svojej pedagogicko-výskumnej činnosti. Angažoval sa taktiež v rôznych vedecko-odborných komisiách a organizáciách. Je členom vedeckej rady SvF v Bratislave a Žiline  a členom komisie pre obhajoby DrSc.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky