- SkAS - Slovenská akustická spoločnosť

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

prof. Ing. Peter Tomašovič, PhD.

Po ukončení gymnázia pokračoval v štúdiu na Stavebnej fakulte SVŠT, ktorú úspešne ukončil v roku 1970 v odbore Pozemné stavby. Po ukončení štúdia nastúpil ako asistent na Katedru konštrukcií pozemných stavieb Stavebnej fakulty. V roku 1973  v rámci svojej  špecializácie prešiel  pracovať na Katedru stavebnej fyziky a TZB Stavebnej fakulty. Od roku 1994 pracoval ako docent, neskôr ako profesor na Katedre konštrukcií pozemných stavieb Stavebnej fakulty STU, kde pracuje doteraz. V roku 1979 sa stal kandidátom technických vied, v roku 1989 bol menovaný za docenta a v roku 1998 bol prezidentom republiky menovaný za profesora pre odbor Teória a konštrukcie pozemných stavieb. Na Stavebnej fakulte STU prednášal predmety Fyzika stavebných látok, Útlm hluku a vibrácií, v súčasnosti je garantom a prednáša predmet Stavebná akustika a osvetlenie a Urbanistická a stavebná akustika na inžinierskom štúdiu, ktoré sú jedným z teoretických základov predmetu Konštrukcie pozemných stavieb. Okrem pedagogickej činnosti je významná aj jeho vedeckovýskumná práca, ktorú v počiatkoch zameral na stanovenie príčin hlučnosti zdravotníckych technických zariadení a vypracovanie opatrení na zníženie ich hlučnosti. Významný prínos jeho vedeckovýskumnej činnosti je v problematike určovania okrajových podmienok vonkajšej záťaže stavebných súborov so zameraním na zdroje hluku v mestských súboroch a ich vplyv na akustiku zástavby. Spolu s prof. Ing. Júliusom Puškášom, PhD. ako prví v podmienkach Slovenskej republiky spracovali teoreticko–praktické podklady na objektívne hodnotenie účinnosti protihlukových bariér. V poslednom období sa zaoberá aj zavádzaním ISO a EN noriem z oblasti stavebnej akustiky do legislatívy Slovenskej republiky. V rámci  študijných  pobytov  prednášal  na  technických  univerzitách  v  Charkove, v Lódži, Hamburgu, Prahe a Brne. Je skúsený a náročný pedagóg a je uznávaným odborníkom v oblasti stavebnej, priestorovej a urbanistickej akustiky.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky