Program konferencie - SkAS - Slovenská akustická spoločnosť

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Program konferencie

 
 

8. jún 2015

09:00

Prezentácia účastníkov


Chairman

P R E Z E N T Á C I A  P R Í S P E V K O V
prof. Ing. Ervin LUMNITZER, PhD.

10:00

10:
15

10:30

10:45
11:
00

Hranice platnosti vlnovej rovnice
Peter RYBÁR
Odovzdávanie čestného ocenenia „Emeritný akustik“
za celoživotný prínos v oblasti akustiky a vibrácií Ing. Petrovi RYBÁROVI
Pohľad na aquaparky z hľadiska zaťaženia imisiami hluku
Drahomíra TOMÁŠKOVÁ, Michal LIŠKA, Mária DUBOVCOVÁ, Marta KOVAČÍKOVÁ
Nové prístupy k spracovaniu v dokumentácií EIA pre hluk, vibrácie a technickú seizmicitu, v zmysle zákona č. 314/2014 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
Ján ŠIMO, Blažej PANDULA, Julián KONDELA

/P
RESTÁVKA/


Chairman

P R E Z E N T Á C I A  P R Í S P E V K O V
Ing. Ladislav Mihalčík, PhD.

11:15

11:30

11:45


12:00

Prehľad výskumu zvukového prostredia verejných priestranstiev vo svete a v Čechách
Matej KAMENICKÝ
Matematické modelovanie vplyvu atmosférických podmienok pri šírení zvuku
Pavol LIPTAI
Navrhovanie akustického dizajnu produktov
Ervin LUMNITZER, Ján ONDREJČÁK

/ OBED /


Chairman

P R E Z E N T Á C I A   S P O L O Č N O S T Í
Ing. Ján Šimo, CSc.

13:00

1
3:15

1
3:30

1
3:45

1
4:00

14:15


14:30


15:00

Predstavenie firmy LB Acoustics
Zbyněk HRUŠKA
Meranie a vizualizácia zvuku v priestore
Milan KAMENICKÝ
Akustické stropy Vogl

Oliver POPIK, Markus RANZINGER
Systémové riešenia Knauf na ochranu pred hlukom
Juraj SLEZÁK
Podhľadové systémy Knauf AMF
Tomáš SUROVÝ, Petr FITZNER
Nové materiály v sortimente firmy OBIFON, s. r. o.
Dušan ŠPIREK
Čas sú peniaze – nové progresívne systémy v akustike
Libor LÁDYŠ, Pavol SLOTA

/ PRESTÁVKA/KÁVA / ČAJ /


Chairman

W O R K S H O P
Ing. Milan RUSKO, PhD.

15:00

16:30

18:00

W o r k s h o p – „Acustica Ludus: Jazýčkové píšťaly, akustika reči a Kempelenov hovoriaci stroj“

/ VOĽNÝ PROGRAM /

/ VEČERA / SPOLOČENSKÝ VEČER /

 
 

9. jún 2015

09:30

Prezentácia účastníkov

P R E Z E N T Á C I A  P R Í S P E V K O V
Chairman prof. Ing. Peter TOMAŠOVIČ, CSc.

10:00


10:
15

10:
30

10:45


11:00

Verifikácia limitných (deklarovaných) hodnôt emisií hluku stanovených v nariadeniach európskej  komisie pre ekodizajn a štítkovanie energeticky významných výrobkov – absenciajednotného postupu
Peter GALO
Zníženie normalizovanej hladiny krokového hluku použitím podložiek pod plávajúce podlahy
Dušan DLHÝ, Peter PETRÁK
Analýza vplyvu množstva akustických dát na spoľahlivosť verifikácie hovoriaceho podľa hlasu
Andrej RIDZIK
Organové píšťaly s tenkými stenami a ich zvukové vlastnosti
Andrej ŠTAFURA, Štefan NAGY

/ PRESTÁVKA /


Chairman

P R E Z E N T Á C I A   P R Í S P E V K O V
Ing. Martin HOŤKA, CSc.

11:15

11:30

11:45

12:00

12:15


12:30

13:00

Opatrenia pre zvýšenie zvukovej izolácie medzi miestnosťami v budovách
Dušan DLHÝ, Peter ZAŤKO, Peter PETRÁK
Akustická pohltivosť panelov stanovená z meraní v dozvukovej miestnosti a v učebni
Júlia ZRNEKOVÁ, Peter ZAŤKO, Monika RYCHTÁRIKOVÁ, David Pelegrin GARCIA
Validácia deklarovaných akustických vlastností priestorov bábkového divadla
Marianna KOLIBÍKOVÁ, Michal BUGALA
Podklady pre zaradenie do kategórie rizika práce pre faktor „vibrácie“
Lenka PECHANCOVÁ, Matúš KUNHART

Hodnotenie vývoja poruchy sluchu pri práci v hlučnom prostredí
Miriama PIŇOSOVÁ, Ervin LUMNITZER, Beata HRICOVÁ, Miriam ANDREJIOVÁ


/ DISKUSIA A ZÁVEREČNÉ ZHODNOTENIE KONFERENCIE /

/ OBED /

Chairman

Ing.  Milan KAMENICKÝ, prof. Ing. Ervin LUMNITZER, PhD.

14:00

Diskusné fórum k návrhom úpravy vyhlášky MZ SR  č. 549/2007 Z.z.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky