- SkAS - Slovenská akustická spoločnosť

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ZÁVERY KONFERENCIE AKUSTIKA A VIBRÁCIE
prijaté účastníkmi 1. konferencie na záverečnom zasadaní.


Konferencia „Akustika a vibrácie" sa uskutočnila v dňoch 10-11.6.2013 v účelovom stredisku SvF STU v Kočovciach pri Novom Meste n/V. Organizátorom 1. ročníka konferencie  bola novozaložená Slovenská akustická spoločnosť (SkAS), ktorá sa konštituovala na konci r.2012. Vedecký výbor konferencie pozostával z členov a funkcionárov SkAS.
Konferencie sa zúčastnilo 76 účastníkov zo SR a ČR , ktorí  zastupovali vysoké školy a a univerzity (27), úrady verejného zdravotníctva (12) a odbornú a podnikateľskú verejnosť (37).
S odbornými príspevkami vystúpilo 24 uznávaných špecialistov doma i v zahraničí s dlhoročnou praxou v odbore. V rámci programu konferencie prebehli dve tematické pracovné zasadania  venované legislatíve pri ochrane zdravia pred  hlukom a vibráciami a prezentácii produktov na slovenskom trhu. Zborník prednášok vyšiel ako mimoriadne číslo časopisu Fyzikálne faktory prostredia vydávaného TU Košice, Strojnícka fakulta, Katedra environmentalistiky.  
Účastníci konferencie ocenili v závere novú formu organizovania odborného podujatia, vysokú úroveň prednesených príspevkov a potvrdili naplnenie hlavných cieľov konferencie, ku ktorým patrili najmä:
- prezentovať  problémy  ochrany zdravia pred hlukom a vibráciami  v stavbách na bývanie, v životnom a pracovnom prostredí videných z rozličných uhlov pohľadu vrátane výmeny skúseností zúčastnených odborníkov,
- podporiť princípy prevencie ako interdisciplinárny program nielen akustikov, technikov,  urbanistov a projektantov, lekárov a verejných zdravotníkov, ale  aj  samosprávne a štátne orgány nevynímajúc,
- podporiť programy Európskej Únie a (EU) a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v odbore vrátane súvisiaceho výskumu, ktoré by mohli slúžiť na zlepšenie  budúcich riešení pri ochrane zdravia pre hlukom a vibráciami v SR,
- podporiť  kvalitu  osvety a vzdelávania na slovenských  VŠ a univerzitách v oblasti ochrany zdravia  pred hlukom a vibráciami, v stavebnej a priestorovej akustike, v environmentálnej výchove a pod.
- upevniť tradíciu v ďalšom vzdelávaní odborníkov a v udržateľnom prepojení praxe s teóriou pri medzinárodnej spolupráci špecialistov s multidisciplinárnym  rozmerom.

V Kočovciach pri Novom Meste nad
Váhom
11.06.2013

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky