- SkAS - Slovenská akustická spoločnosť

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Ing. Felix Vanovčan

Študoval  na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave, kombinácia matematika – fyzika. Po ukončení štúdia v roku 1959 začal pracovať ako učiteľ na Strednej všeobecne vzdelávacej škole na Metodovej ulici v Bratislave. V tom čase sa prihlásil na diaľkové štúdium na Elektrotechnickej  fakulte  SVŠT, ktoré ukončil v roku  1964. V roku 1962 nastúpil ako odborný asistent na Katedru fyziky Strojníckej fakulty SVŠT v Bratislave. V roku 1971 začal pracovať vo Výskumnom a vývojovom ústave  Prefabrikácie (VVÚP) v Bratislave. Od roku 1973 sa na pracovisku začali zaoberať aj problémami hluku a vibrácií, ktoré majú vplyv nielan na kvalitu výrobkov, ale aj na zdravie pracovníkov.  V roku 1975, keď bolo na VVÚP zriadené Špecializované pracovisko pre obmedzovanie hlučnosti z výroby v rezorte MVS SR a vytvorili sa personálne aj materiálové predpoklady na plnenie požiadaviek na prácu v uvedenej problematike, bol menovaný za vedúceho tohto pracoviska. Tu sa podieľal na vytvorení kartotéky hlučných pracovísk s počtami pracovníkov v nadmernom hluku a navrhovaní opatrení na jeho znížení, riešil tiež závažné problémy šírenia hluku najmä vo veľkých výrobných halách.  Výsledky prác boli prezentované na celorezortných ako aj na iných odborných seminároch a konferenciách. Problematiku hluku prednášal na Ústave ďalšieho vzdelávania v stavebníctve. V roku 1991 nastúpil na Ústav hygieny a epidemiológie hl. m. Bratislavy (neskôr premenovaný na Regionálny ústav verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto), kde pracoval až do roku 2004, kedy odišiel do dôchodku. Na RÚVZ sa venoval okrem merania a hodnotenie hluku a vibrácií aj tvorbou novej legislatívy v danej oblasti a implementáciou medzinárodných smerníc a predpisov do legislatívy SR. Po odchode do dôchodku aktívne spolupracoval s kolegom Ing. Stašom na rôznych posudkoch, hlukových štúdiách a meraniach v oblasti znižovania a hodnotenia hluku.
Felix Vano
včan zomrel 13.1.2016.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky