- SkAS - Slovenská akustická spoločnosť

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Ing. Anton Staš

Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1964 na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave, odbor energetika. Už počas štúdia v roku 1960 začal pracovať ako inžinier expertízy projektov v spoločnosti Slovnaft n. p. v Bratislave. V roku 1972 sa stal v spoločnosti Slovchémia GR Bratislava vedúcim oddelenia predprojektovej prípravy a expertízy pri výstavbe nových prevádzok v petrochemickom komplexe  Slovnaft n. p.. Od roku 1978 začal pracovať v  Kovoprojekte Bratislava, kde bol poverený riadením oddelenia tvorby a ochrany životného a pracovného prostredia so zameraním najmä na  hluk a vibrácie. Počas pôsobenia v Kovoprojekte absolvoval rôzne domáce a zahraničné  školenia, a aktívne sa zúčastňoval odborných seminárov a konferencií zameraných na akustiku a vibrácie. V roku 1991 ukončil prácu v Kovoprojekte a po osamostatnení založil firmu AS AKUSTIKA, s. r. o., Bratislava so zameraním na merania, posudzovania a vyhodnocovania hluku pre štúdie, projekty v stavebníctve, strojárenstve, energetike a doprave. V priebehu 10 ročnej činnosti firmy boli vypracované a realizované hlukové štúdie, projekty a rôzne posudky. V tomto období spracoval celkove 684 prác. Firma svoju činnosť ukončila v roku 2012.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky