- SkAS - Slovenská akustická spoločnosť

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

prof. Ing. Július Puškáš, PhD.

Po absolvovaní Gymnázia v Rimavskej Sobote študoval na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva SVŠT v Bratislave. Štúdium ukončil v roku 1958. Po ukončení pracoval ako projektant. V roku 1962 bol prijatý na Stavebnú fakultu v Bratislave ako odborný asistent. Tam sa venoval stavebným fyzikálnym problémom navrhovania konštrukcií pozemných stavieb. V roku 1970 získal titul kandidáta vied (CSc). Odvtedy sa okrem pedagogickej činnosti na katedre stavebnej fyziky zameral na systematickú vedecko – výskumnú činnosť v oblasti akustiky. V roku 1980 bol habilitovaný za docenta.   Na Stavebnej fakulte STU v Bratislave prednášal predmet Stavebná akustika a osvetlenie nepretržite až do odchodu do dôchodku v roku 2002. Ťažiskom jeho vedeckej a výskumnej činnosti bola urbanistická a stavebná akustika. Jeho zásluhou sa na Slovensku začala stavebná akustika systematicky rozvíjať a bratislavská stavebná fakulta sa stala uznávaným centrom slovenskej stavebnej akustiky. Usiloval sa o úzku a obojstranne prospešnú spoluprácu s českými akustickými pracoviskami, predovšetkým na bývalom VÚPS (dnešné CSI) Praha. Významná bola jeho bohatá prednášková, publikačná a posudzovateľská činnosť. Do roku 1990 bol dlhoročným predsedom odbornej skupiny Hluk a vibrácie pri Slovenskom komitéte životného prostredia ČSVTS, ktorá za jeho pôsobenia aktívne spolupracovala s Českým komitétom techniky prostredia ČSVTS pri príprave a organizácii spoločných akustických seminárov a konferencií. Po roku 1989 pôsobil v rade vedeckých a odborných inštitúcií ako Vedecká rada Slovenskej technickej univerzity, Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied, Technická normalizačná komisia, redakčná rada Stavebníckeho časopisu SAV a iné. Od založenia Československej akustickej spoločnosti v roku 1990 bol jej prvým miestopredsedom. Bol autorom metodiky na výpočet hluku z cestnej dopravy, ktorá bola vyvinutá na SvF SVŠT. Vychoval viacerých odborníkov, diplomantov, vedeckých ašpirantov, v oblasti akustiky.
Profesor Július Puškáš zomrel 25.12.2017
vo veku 82 rokov.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky