Program konferencie - SkAS - Slovenská akustická spoločnosť

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Program konferencie

 
 

10. jún 2013

Chairman prof. Ing. Ervin LUMNITZER, PhD.

09:30

10:00

10:30

10:45
11:15

11:45

12:15

Rybár P.
Z histórie akustiky na Slovensku
Zajac J.
Quo vadis stavebná akustika v Slovenskej republike ‐ jej začiatky a vývoj do dnešných dní
Mihalčík L., Petrák P., Zaťko P., Dvořáček D.
Strategické hlukové mapy a skutočné zaťaženie obyvateľov hlukom

/ káva / čaj /
Jajcaj M.
Európska Smernica 2002/49/EC a jej implementácia v praxi

Roth J., Ambrózová J.
Časový záznam a frekvenčná analýza ako významný nástroj objektivizácie hlukom

/ obed /

Chairman Ing. Ján Šimo, CSc.

13:00
1
3:00

1
3:20

1
3:40

1
4:00

1
4:20
1
4:30

14:50

15:10

15:30

W o r k s h o p – prezentácia produktov
Nizky J., Skala K.
Prístroje na meraní hluku a vibrácií. NoiseTutor – prístroj pre monitorovanieí hluku
Brenner T.
Prístroje na meranie hluku a vibrácií
Kamenický M.
Prístroje na meranie zvuku a vibrácií
Béreš V.
Protihluková ochrana
/ káva / čaj /
Broz J.
Akustické podhľadové a obkladové systémy Armstrong
Špirek D.
OBIFON – akustické obklady
Žáčik M.
Aplikácia antivibračných materiálov spoločnosti Getzner Werkstoffe GmbH typu sylomer/sylodym v praxi
/ prestávka /

Chairman Ing. Ladislav MIHALČÍK, PhD.

15:40
15:40

16:00

16:20
17:00
18:00

W o r k s h o p – aktuálne otázky legislatívy
Kamenický M., Šimo J., Zaťko P.
TP 03/2013: Stanovenie hlukovej záťaže spôsobovanej dopravou po cestných komunikáciách
Tomašovič P., Zaťko P.
Komentár k nepriezvučnosti stavebných konštrukcií a budov podľa STN 730532:2013
Diskusia
Záver workshopu
odovzdanie ocenení / večera / spoločenský večer /

 
 

11. jún 2013

Chairman prof. Ing. Jozef ZAJAC, DrSc.

09:30


09:45

10:00

10:15

10:30

10:45

Dlhý D.
Porovnanie výsledkov výpočtu nepriezvučnosti stavebných konštrukcií podľa STN EN 12354 s
výsledkami merania
na stavbe podľa STN EN ISO 140.
Hoťka M., Zaťko P.
Šírenie hluku pozemnej dopravy nad svahovitým terénom
Kamenický M.
Hluková záťaž z leteckej prevádzky
Ládyš L.
Snížení hluku ze silniční dopravy v intravilánu pomocí moderních technologií krytů vozovek
Žiaran S.
Faktory ovplyvňujúce efektívnosť protihlukových bariér
/ káva / čaj /

Chairman prof. Ing. Peter TOMAŠOVIČ, CSc.

11:00

11:15

11:30

11:45

12:00

Urbán D.
Acoustics of double‐skin facades, research methodology
Rusko M., Trnka M., Darjaa S., Dravecký M., Sabo R.
Vplyv použitého mikrofónu na spoľahlivosť automatického rozpoznávania reči a návrh opakovateľnej metódy testovania
Surový T.

Modulové systémy AMF
Mikula O.
Systém analýzy a vizualizace hlukových polí
/ obed
/

Chairman Ing. Martin HOŤKA, CSc.

13:00

13:15

13:30

13:45

14:00

Frič M.
Modelovanie a optimalizácia pracovného prostredia z hľadiska zníženia hlučnosti
Petrák P.
Skúsenosti s plnením požiadaviek stanovených normou STN 730532
Jedovnický M., Tomašovič P.
Analýza vybraných akustických kritérií z hlediska jejich vhodnosti pro hodnocení sportovních prostor
Galo P.
Revízia smernice EÚ č. 2000/14/ES „Emisie hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore“ ‐ aktuálny stav
/ káva / čaj /

Chairman Ing. Milan RUSKO, PhD.

14:15

14:30

14:45

15:00

15:15

15:30
16:00

Papán D.
Vplyv vibrácií od prejazdu vysokozdvižných vozíkov na vysokocitlivé strojové zariadenia
Jamnický M.
Metódy vytvárania 3D modelov pre simulácie v stavebnej akustike
Piňosová M., Andrejiová M., Lumnitzer E.
Hodnotenie vplyvov hluku a vibrácií na zamestnancov pri opravách nákladných automobilov
Liptai P., Lumnitzer E., Moravec M.
Hodnotenie akustických vlastností s využitím zariadenia microflown a impedančnej trubice
Moravec M., Liptai P., Lukáčová K.
Posúdenie účinnosti akustických úprav nasávacej hubice vysávačov vizualizačnými metódami hluku
Zhodnotenie konferencie, diskusia.
/ záver konferencie /

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky